Tijdens de raadsvergadering van 6 juni heeft de Woerdense VVD drie amendementen en een motie ingediend op de startnotitie waarin het college beschrijft welk proces gevolgd zal worden om in 2021 te komen tot een gemeentelijke warmtevisie. Hoewel deze notitie nog niet inhoudelijk beschrijft hoe we Woerden in de toekomst warm houden, is dit toch een belangrijk raadsvoorstel. De energietransitie heeft een enorme impact op de Woerdense inwoners en als we de randvoorwaarden nu niet goed regelen, kan dit grote gevolgen hebben op de uitkomst van dit proces.

De eerste twee amendementen gingen over de manier waarop de inwoners straks worden betrokken bij het maken van plannen voor alternatieven voor aardgas. De Woerdense VVD vindt het van groot belang dat alle betrokkenen van begin af aan over de plannen kunnen meepraten en invloed kunnen uitoefenen op de oplossingen die worden gekozen. Het doel van het eerste amendement was dat iedereen wordt betrokken, ongeacht hun idee├źn en zorgen over de energietransitie. Dit om te voorkomen dat er alleen wordt gesproken met enkele enthousiastelingen. Het doel van het tweede amendement was dat dit direct vanaf het begin gebeurt in plaats van het door de gemeente voorgestelde traject waarin alleen de gemeente, de netbeheerder en de woningcorporatie zijn betrokken. Hierdoor wordt voorkomen dat de belangen van de inwoner en lokale ondernemer onvoldoende worden meegenomen. Deze amendementen konden rekenen op steun van de volledige raad.

Het laatste amendement ging over het tijdpad dat in de startnotitie herhaaldelijk wordt genoemd. De Woerdense VVD vindt het belangrijk dat er geen overhaaste besluiten worden genomen. Daarom willen wij dat de ambitie om al in 2030 in de hele gemeente van het gas af te zijn zo snel mogelijk wordt losgelaten en vervangen door een meer realistisch tijdpad. Helaas kon het amendement om alle verwijzingen naar 2030 uit de startnotitie te verwijderen nog niet rekenen op een meerderheid in de raad. Wij zullen ons hierdoor echter niet uit het veld laten slaan en blijven hameren op een meer realistische planning.

Tot slot hebben wij een motie ingediend om er voor te zorgen dat het tempo waarin wijken en dorpskernen van het gas worden afgehaald niet wordt bepaald door de belangen van bijvoorbeeld de netbeheerder, maar door kenmerken van de wijk of het dorp. Deze kenmerken zijn namelijk bepalend voor de technische mogelijkheden en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Deze motie kreeg op dit moment nog onvoldoende steun van andere partijen, maar ook dit punt zullen wij op een later moment opnieuw naar voren brengen.