Onze Woerdense stad zal zich de komende jaren flink ontwikkelen. Rondom het station staat een grote woningbouwopgave gepland. Met ongeveer 750-800 woningen, voornamelijk appartementen, moet er woonruimte worden geboden aan een kleine 1500 inwoners. In dit gebied wil het college ook de Polanertunnel afsluiten en willen zij het autobezit met 30 tot 50% verminderen. Met andere woorden: omrijden wordt de toekomst en parkeren een privilege.

Woningbouwopgave

Door het stedelijke karakter ligt de nadruk op gestapelde woningbouw (appartementen en maisonnettes). Deze woningen zijn gericht op een doelgroep met een stedelijke leefstijl, zoals tweeverdieners (al dan niet met een klein gezin), vitale doorstromers, starters en singles. In het Stationsgebied is ruimte voor in totaal circa 750-800 woningen. De bruin-rode baksteenarchitectuur van de binnenstad en Defensie-eiland vormt de inspiratie voor het Stationsgebied en maakt dat de nieuwe gebouwen passen binnen de bestaande bouw. De Woerdense VVD vindt dit passend rondom het station.  

Parkeerregulering 

De stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied zit volgens de Woerdense VVD vol met wensdenken van het college. De ambities omtrent de verdichtingsopgave zijn volgens het college alleen verenigbaar met een leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk Stationsgebied als het gemiddelde autobezit van toekomstige bewoners en gebruikers afneemt. Incidenteel autogebruik wordt mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld het aanbieden van deelauto’s. Het college stelt daarom voor om het aantal parkeerplaatsen dat gebouwd mag worden voor vaste gebruikers is te beperken tot maximaal 70% van de norm (minimaal 30% reductie) met als ondergrens dat minimaal 50% van de norm worden gemaakt (maximaal 50% reductie) op eigen terrein van individuele ontwikkelingen. Ter vergelijking het voorstel is om 0,7 – 0,8 parkeerplaats per woning te maken, waar de huidige norm in dit gebied 1,2 – 1,4 is.

Bij een sturend parkeerbeleid in en rondom het Stationsgebied wordt dan ook overgegaan tot regulering in de directe omgeving. Dit zal inhouden dat in het volgende gebied betaald parkeren wordt ingevoerd. Huidige bewoners zullen een parkeervergunning moeten aanvragen en kopen. Een tweede auto of werkbus zal tegen het dan geldende parkeertarief geparkeerd moeten worden. 

Autogebruik in de praktijk

In weerwil van de wens van het college om het autogebruik te verminderen, blijkt dus uit onderzoek dat juist het tegenovergestelde gaande is. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het Toekomstperspectief Automobiliteit 2040 bekend gemaakt dat het autogebruik naar verwachting verder toeneemt. Het Ministerie gelooft dus niet dat de belangstelling voor de auto afneemt. Sterker nog, het Ministerie verwacht dat de vraag naar automobiliteit de komende jaren alleen nog maar stijgt, ook onder jongeren.

Dat is ook niet vreemd, want:

  • Voor circa 90% van de dagelijkse autoverplaatsingen is OV geen alternatief;
  • Verschuiving uit de auto gaat vooral naar de (elektrische) fiets en niet naar het OV;
  • Het aandeel automobiliteit in Nederland zal waarschijnlijk tot 2040 maar minimaal veranderen; de verwachting is dat het aandeel eerder zal stijgen dan zal dalen;
  • Deelauto- en volledig dekkende deelauto concepten zullen ook in 2040 nog moeite hebben om de marge te ontstijgen.

De auto blijft ook in de toekomst een dominante rol spelen in het mobiliteitssysteem, waarbij het Ministerie erkent dat ‘andere modaliteiten meestal niet dezelfde functionaliteit en comfort bieden’. Er bestaan dus veel onzekerheden over hoe de parkeervraag rondom het Stationsgebied zich op de lange termijn gaat ontwikkelen. Ambitieus inzetten op beperking van het autobezit en -gebruik kan ertoe leiden dat er te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het inzetten op aanvullende maatregelen vormen geen garantie dat er in de toekomst niet alsnog een parkeertekort ontstaat. De Woerdense VVD heeft daarom 2 voorstellen om parkeren te blijven faciliteren. Allereerst een motie Dynamisch parkeren, nu en de toekomst, waarmee we de parkeerdruk te meten (kwalitatief en kwantitatief) en te evalueren en bij de ontwikkeling van parkeerplaatsen rekening te houden met de latere realisatie van parkeerplaatsen. Ten tweede een amendement Sterkere onderhandelingspositie over parkeren, waarmee we de minimumreductie van 30% willen wegnemen. 

Afsluiten Polanertunnel

In de visie over het Stationsgebied staat dat de voorwaarde voor het sluiten van de Polanertunnel voor autoverkeer is dat een alternatieve route voor doorgaand verkeer aan de oostkant van Woerden beschikbaar is. Naar onze verwachting is dit zeker niet voor het jaar 2030 gerealiseerd. Zolang niet aan die voorwaarde is voldaan, zal de Polanertunnel in gebruik moeten blijven voor autoverkeer. Wij willen daarom voorkomen dat de Polanertunnel al wordt gesloten voordat er alternatieven zijn opgeleverd en in de praktijk zijn getest. Te vaak zien we dat wegafsluitingen voor problemen zorgen. Daarom is het belangrijk om voor deze centrale verkeersader eerst een alternatief te realiseren en te testen wat er gebeurt met het verkeer als de Polanertunnel wordt gesloten. Zo kunnen er praktische lessen worden geleerd over de verkeersstromen op de andere wegen en kunnen aanpassingen die uit de praktijk nodig blijken te zijn (bijvoorbeeld aan de Utrechtsestraatweg) worden doorgevoerd voordat de tunnel definitief dicht gaat. 

De Woerdense VVD heeft daarom een motie opgesteld om de Polanertunnel pas te sluiten nadat alternatieven zijn gerealiseerd en het effect van het sluiten van de tunnel in de praktijk is getest.

Met de bovenstaande voorstellen willen wij het Stationsgebied nu en in de toekomst op basis van een realistisch wereldbeeld bereikbaar te houden.