Op de gemeenteraadsvergadering van 15 februari 2024 werd het raadsvoorstel “Startnotitie uitbreiding parkeerregulering” in Woerden besproken. Het raadsvoorstel benadrukte het belang dat parkeren gereguleerd moet worden. Het voorstel richt zich op het verdelen van capaciteit (door parkeervergunningen) en het beïnvloeden van autobezit. Ten zuiden van het station moeten dergelijke maatregelen wel genomen worden omdat een meerderheid van andere partijen heeft besloten in dat gebied een lage parkeernorm te hanteren. De schilwijken rondom het centrum moesten er ook aan geloven, maar gelukkig werd dat voorkomen. De Woerdense VVD wil de veiligheid in de schilwijken waarborgen door wel onderzoek te doen naar knelpunten die de werkzaamheden van hulpdiensten bemoeilijken. Veiligheid in de wijk staat immers voorop.
 
Op de gemeenteraadsvergadering van 15 februari 2024 stond het vraagstuk van parkeren in Woerden centraal. Een onderwerp dat, zoals vaak het geval is, een breed scala aan belangen en wensen omvat. Het raadsvoorstel benadrukte vooral het belang van het vinden van een evenwicht tussen verschillende functies, maar met het uitgangspunt dat parkeren beperkt moet worden door regulering. Het college hanteert de volgende uitgangspunten:
1. Reguleren: het onder belanghebbenden verdelen van de beschikbare capaciteit
2. Beïnvloeden van het autogebruik en autobezit
3. Beter benutten van de huidige capaciteit
4. Uitbreiden parkeercapaciteit
Het raadsvoorstel, samengevat, wil onderzoek naar knelpunten die gaan ontstaan in verschillende wijken van Woerden met betrekking tot het parkeren. Deze knelpunten worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder de druk van woningbouwprojecten in de Poort van Woerden en de aantrekkingskracht van de binnenstad. Het raadsvoorstel benadrukte dus vooral het belang van parkeerregulering als een mogelijke oplossing voor deze knelpunten, terwijl het erkende dat dergelijke maatregelen niet voor iedereen even gunstig zouden zijn. Daarom hebben zowel het CDA als De Woerdense VVD voorstellen gedaan op dit voorstel.
Het CDA diende met steun van de VVD een amendement in dat pleitte voor beperking van de uitvoering van het raadsvoorstel tot specifieke gebieden, met name de Poort van Woerden en Schilwijk A. Dit amendement wees op de beperkte noodzaak om parkeerregulering uit te breiden naar andere wijken en benadrukte de behoefte aan prioritering van gemeentelijke middelen.
De Woerdense VVD benadrukte het belang van het waarborgen van de veiligheid in de wijk, met name voor hulpdiensten en diende daarvoor een motie in. Deze riep op tot een onderzoek naar knelpunten die de werkzaamheden van hulpdiensten belemmeren en drong aan op een concreet plan van aanpak om deze knelpunten aan te pakken zodat de wijken rondom het centrum veilig en goed bereikbaar blijven voor hulpdiensten.
Dit is dus een heel ander voorstel dan dat van het college waar vooral werd gekeken naar de mogelijkheden om parkeerproblemen op te lossen met het onderliggende doel autobezit te beperken. Uit het voorstel kwam naar voren dat dit in de praktijk dit waarschijnlijk zou betekenen dat er vergunningen worden ingevoerd, net als in de binnenstad het geval is.
In de wijken ten zuiden van het station is het niet de vraag of, maar alleen de vraag hoe en welke vormen van parkeerregulering ingevoerd gaan worden. De visie op parkeren in dat gebied is namelijk dat er sprake is van een lager autobezit dan gemiddeld. Zo wordt parkeren in het openbaar in Nieuw-Middelland straks niet meer mogelijk. In de wijk aan de zuidzijde van het station gaan ook verschillende maatregelen ingevoerd worden. Hoe die eruit gaan zien is nog niet duidelijk. Gelukkig worden voor de maatregelen worden ingevoerd, deze nog voorgelegd aan de raad. De Woerdense VVD is namelijk tegen het idee van de wethouder om het eigen autobezit zo veel mogelijk te ontmoedigen. Dit gebeurt door een structureel tekort aan parkeerplaatsen te creëren, zodat velen niet de mogelijkheid hebben om een auto voor de deur te zetten.
Deze besluiten weerspiegelen de complexiteit van het parkeren in Woerden en de noodzaak om zorgvuldig af te wegen tussen verschillende belangen. Terwijl de gemeente streeft naar het oplossen van knelpunten en het waarborgen van een goede doorstroming van het verkeer, moeten ook de behoeften van bewoners, bedrijven en hulpdiensten worden meegenomen. Daar zal de Woerdense VVD de komende jaren op in blijven zetten.