Raadslid en kandidaat #3 Florian Bos schreef een open brief over zijn plan voor een tijdelijke woonwijk om de druk op de woningmarkt te verlichten. Je leest zijn brief hieronder.

“Een eigen huis, een plek onder de zon” is helaas niet voor iedereen weggelegd. We kennen allemaal wel iemand die een huis zoekt. Soms zelfs met spoed omdat die kennis, vriend, broer of zus net gescheiden is, terug komt van een studie in het buitenland, nieuwe baan heeft of eigenlijk al té lang thuis woont. Flexwonen biedt in deze gevallen een oplossing. Deze woningzoekenden hebben namelijk snel huisvesting nodig en kunnen dus niet jaren wachten. Daarom wil ik mijn ideeën voor een snel neer te zetten woonwijk voor de Woerdense woningzoekenden delen.

In de gemeente Woerden wordt namelijk nog niet ingezet op ‘flexwonen’. Een woonvorm die is gericht op de snelle totstandkoming van tijdelijke en flexibele woningen. Flexwoningen worden in een fabriek ‘gebouwd’ en zijn daardoor te stapelen, aan elkaar te schakelen en gemakkelijk te verplaatsen. Voorheen stonden flexwoningen bekend onder “containerwoningen”, maar dit doet geen eer aan de huidige huizen. Door verschillende innovaties zijn de flexwoningen kwalitatief bijna net zo goed als gewone huizen. Zeker voor de korte periode dat ze worden gebruikt.

Door kortere juridische procedures en omdat de woningen grotendeels in de fabriek worden ‘gebouwd’, kan de woningvoorraad relatief snel worden uitgebreid met tijdelijke en flexibele woningen. Daarmee kan de toegankelijkheid van de woningmarkt op korte termijn worden vergroot en dat is hard nodig in Woerden. Door de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 zijn verschillende tijdelijke huurcontracten mogelijk. Daarnaast kan door de Crisis- en herstelwet een eenvoudigere procedure van 8 weken een omgevingsvergunning worden verkregen waarbij kan worden afgeweken van het huidige bestemmingsplan. Een vrijstelling van de verhuurdersheffing maakt dit plan aantrekkelijker om met de woningbouwcorporatie te ontwikkelen.

De flexibiliteit in de woningvoorraad zorgt ervoor dat er beter op de dynamiek van de huidige samenleving kan worden ingespeeld. Door grotere mate van flexibilisering, migratie en leegstand (van vooral kantoren) is de vraag naar woningen veranderd. De flexibilisering uit zich bijvoorbeeld in het gemak waarmee men tegenwoordig van baan wisselt. Het grotere aantal scheidingen. Maar ook meer mantelzorgers die in de buurt willen wonen om iemand bij te staan. Of starters die nu geen huis kunnen kopen. Flexwonen is een oplossing als er anders geen woning is. ‘Wonen terwijl je wacht’.

In 2018 zijn er 204 woningen bijgekomen in de gemeente Woerden, 119 in 2019, 289 in 2020 en slechts 85 in 2021. Hoewel in de planning voor 2022-2026 heel veel woningen staan, denk ik niet dat het er genoeg zullen zijn en zeker niet op de korte termijn. Daarom moet de woningvoorraad snel worden uitgebreid met 200 flexwoningen in Woerden.

In de prestatieafspraken met GroenWest staat: “GroenWest is bereid om tijdelijke woningbouw te ontwikkelen als er een geschikte locatie zich voordoet. Hiermee kunnen o.a. woningzoekenden met een maatschappelijke urgentie geholpen worden”. Voor mij is een geschikte locatie naast het Wijkpark Molenvliet, tussen de volkstuinen en het Weidepad. Deze grond is van de gemeente, ligt bij een woonwijk en park en kan gemakkelijk worden ontsloten via de Parklaan.

Een tijdelijke oplossing als deze is natuurlijk niet een wondermiddel dat de woningcrisis zal oplossen. Maar het zal voor veel, misschien wel wanhopige, woningzoekenden een oplossing kunnen bieden. Aan nu een dak boven je hoofd hebben heb je meer dan weten dat er in de toekomst gebouwd gaat worden, hoe goed dat ook is. Nu de mogelijkheid hebben op een woning na een scheiding, als je te lang thuis woont of geen huis kan kopen als starter, is het uitgangspunt. Want flexwonen is ‘wonen terwijl je wacht’.

Florian Bos
De Woerdense VVD