Goede en veilig bereikbare schoolgebouwen vinden we belangrijk.

Schoolgebouwen.

Het is belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot scholen, met veilige wandel- en fietsroutes. Hardrijders rond scholen pakken we extra aan. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss-and-rideparkeerplekken. Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed.

School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of bij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. We stimuleren daarnaast dat school- en sportgebouwen door verschillende doelgroepen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor buitenschoolse opvang en activiteiten.

School moet ook een veilige plek zijn, waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt. Geweld, intimidatie en respectloos gedrag van ouders tegen leerkrachten wordt niet getolereerd.