Goede en liefdevolle zorg, dichtbij huis.

Zorg en ondersteuning.

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje.

Mensen kunnen door allerlei omstandigheden de grip op hun leven kwijt raken. Hierdoor kunnen problemen zich opstapelen. Vaak duurt het lang voordat mensen zelf aan de bel trekken. De gemeente benadert inwoners proactief als er signalen zijn dat het niet goed gaat om te voorkomen dat problemen zich opstapelen. Ogen en oren in de wijk of buurt zijn daarom onmisbaar om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren.

Wanneer zorg nodig is, dan moet dit snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat, vinden we dat er binnen drie weken opvang in de regio beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt binnen één week geregeld.

Ondersteuning is altijd gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. We nemen geen dingen over die mensen zelf kunnen en als problemen onder controle zijn wordt de ondersteuning afgebouwd. Zo houden onze inwoners zoveel mogelijk eigen regie en blijft de zorg en ondersteuning betaalbaar.

De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben zodat iedereen kan meedoen en zoveel mogelijk zelfstandig kan wonen. De afgelopen jaren is veel tijd en geld besteed aan zorgstructuren en beleidsplannen. We vinden dat geld voor ondersteuning moet worden gebruikt om mensen te helpen en voeren daarom geen nieuwe beleidswijzigingen door.

Zorg en ondersteuning moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend is. Inwoners hebben meestal niet hun hele leven dezelfde hulp nodig. Als de hulpvraag verandert, dan verandert de geboden hulp mee. Hulp zonder toegevoegde waarde wordt stopgezet.

Nederland kent verschillende wetten voor zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Elke wet regelt een ander stukje van het ondersteuningsaanbod. Dit kan leiden tot een groot aantal hulpverleners in een huishouden, waardoor de ondersteuning inefficiënt en onnodig duur wordt. Mensen laten zich niet in hokjes stoppen en veel problemen hangen met elkaar samen. De gemeente biedt daarom een samenhangend ondersteuningsaanbod, waarbij we maximaal gebruik maken van de ruimte die de bestaande wetgeving hiervoor geeft.

Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikers en Zegvelders blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen buurt wonen. Wij zetten daarom in op het bouwen van huizen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen samen kunnen wonen. Wij steunen initiatieven waar ouderen met ondersteuning zelfstandig kunnen wonen, zoals het Ouden Huis. Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met GroenWest om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking.

Tijdens de coronacrisis hebben de meeste zorgverleners ervaring opgedaan met zorg op afstand. Soms verdient persoonlijk contact met een arts of andere hulpverlener de voorkeur, maar er zijn ook veel vragen die goed beantwoord kunnen worden via beeldbellen of telefonisch contact. De gemeente stimuleert zorgaanbieders in de regio om gebruik te maken van moderne technologieën om het contact beter af te stemmen op de behoefte van inwoners. Op deze manier hoeven inwoners niet onnodig naar een instelling te komen en wordt zorg bereikbaarder voor inwoners die minder mobiel zijn.