Hoewel de Omgevingswet wellicht weer wordt uitgesteld, debatteerde de Woerdense raad donderdagavond over de Omgevingsvisie. Dat is een lijvig document waarin staat waar en onder welke voorwaarden in het Woerden van de toekomst ruimte is voor woningen, bedrijven, windturbines en zonnevelden, recreatie en natuur. Op veel punten is de visie in de ogen van de VVD vooral een samenvatting van eerdere besluiten. Daardoor zijn veel echte keuzes voor de toekomst nog niet gemaakt. Daarmee ontstaat het risico dat de visie vrijblijvend alle wensen opsomt, zonder ze echt tegen elkaar af te wegen. Genoeg reden voor de VVD-fractie om met aanpassingsvoorstellen te komen.

Energie

De Woerdense VVD heeft een amendement en een motie ingediend om de plannen op het gebied van energie bij te stellen. In de Omgevingsvisie wordt uitgegaan van de opwek van duurzame energie door middel van zonnepanelen en windturbines. Daarbij wordt, behalve naar de afgesproken opgave voor 2030, ook al vooruit gekeken naar de aanvullende opgave tot 2050. Na 2030 zouden volgens de Visie extra zonnevelden en windturbines in het buitengebied moeten worden geplaatst om de opgave tot 2050 op te vangen.

De VVD vindt dit voorbarig en bovendien geen recht doen aan alle innovaties en ontwikkelingen op het gebied van kernenergie. Samen met Inwonersbelangen hebben wij daarom het amendement Kernenergie in de omgevingsvisie ingediend, om deze ontwikkelingen te betrekken in de visie voor de toekomst. Daarnaast hebben wij de motie Gelijke horizon ingediend. In de Omgevingsvisie worden op veel verschillende thema’s, van wonen tot natuur, toekomstbeelden geschetst. Voor al deze onderwerpen wordt een tijdshorizon tot 2040 gehanteerd, terwijl voor energie al wel ruimte wordt gereserveerd voor de periode tussen 2040 en 2050. Het doel van de motie was om bij de volgende versie van de Omgevingsvisie uit te gaan van een gelijke tijdlijn. Daarmee kan daadwerkelijk een goede afweging gemaakt worden over de manier waarop we onze ruimte het beste kunnen inrichten. Beide voorstellen konden echter niet op een meerderheid rekenen.

Zorg

Meer succes was er bij het amendement van ons raadslid Simone over zorg. In de Omgevingsvisie zijn ook plannen opgenomen voor de ontwikkeling van Middelland. Het ziekenhuisterrein is onderdeel van deze plannen. Wij vinden dat het behoud van goede, bereikbare zorg het uitgangspunt moet zijn bij verdere ontwikkeling van het terrein. Daarom hebben we een amendement ingediend om dit ook op te nemen in de Omgevingsvisie. Dit amendement is unaniem aangenomen.

Ruimte voor ondernemers

De VVD wil dat er voor Woerdense ondernemers genoeg ruimte blijft om te ondernemen. Daarom dienden we donderdag een voorstel in om sneller met ondernemers op zoek te gaan naar locaties voor nieuwe bedrijventerreinen. De komende jaren worden al twee locaties ontwikkeld (aan de Burgemeester Van Zwietenweg in Woerden en Putkop in Harmelen). Volgens de Omgevingsvisie is er echter na 2030 nog eens 20 hectare ruimte nodig. Daar komt bij dat ondernemers aangeven een deel van die ruimte al vóór 2030 nodig te hebben. Volgens de VVD is er daarom alle reden toe dat de gemeente zich nu al, mét ondernemers, voorbereidt op een vraag naar meer ruimte voor bedrijven. Zo kan die vraag ook goed worden afgewogen tegen andere invullingen van de beschikbare ruimte. Deze motie van fractievoorzitter Florian van Hout haalde donderdag een zeer ruime meerderheid.

Realistische visie over auto’s

Dat gold niet voor onze motie die opriep tot meer realisme over het autobezit en -gebruik in de toekomst. De Omgevingsvisie gaat uit van rooskleurige scenario’s waarin de groei van het autobezit en -gebruik de komende jaren afneemt, onder meer door de inzet op deelauto’s en zogenaamd sturend parkeerbeleid. Cijfers van onder andere het Ministerie van I&W en het CPB laten echter zien dat het autogebruik tot 2040 hoogstwaarschijnlijk gelijk blijft of zal toenemen. Dat komt juist ook door de opkomst van deelauto’s en elektrische auto’s, waardoor autorijden goedkoper en schoner wordt. 

Daarmee is de verwachting dat het aantal Woerdense auto’s afneemt risicovol. Zeker in de Omgevingsvisie, die een belangrijke leidraad gaat vormen voor toekomstige plannen. Als je daarin uitgaat van te rooskleurige scenario’s met veel minder auto’s, creëer je zelf problemen, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal parkeerplekken bij nieuwbouw. Daarom willen we voorkomen dat ruimte voor de auto “te vroeg” wordt weggehaald. Auto’s lossen niet spontaan op als je een parkeerplek verwijdert. Bovendien hebben veel gezinnen hun auto ook gewoon nodig.

Flexwoningen

Raadslid Florian Bos heeft een voorstel geschreven om flexwoningen in de Omgevingsvisie op te nemen. Dit zijn tijdelijke woningen die snel kunnen worden gerealiseerd voor zogenaamde spoedzoekers, zoals statushouders, studenten of mensen die na een scheiding woonruimte nodig hebben. De mogelijkheid voor flexwoningen moet volgens ons ook worden verankerd in het woonbeleid van de gemeente. Florians motie hiervoor werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Hoewel een aantal van onze voorstellen een meerderheid haalde, is het niet gelukt om de Omgevingsvisie voldoende te verbeteren. Daarom heeft de VVD uiteindelijk tegen deze versie van het stuk gestemd. De visie werd door een meerderheid van de gemeenteraad wel aangenomen.