Naast de behandeling van de raadsstukken is er donderdagavond ook nog een aantal andere voorstellen gedaan door raadsleden. Hieronder vind je per voorstel een korte samenvatting. Wil je meer weten over een onderwerp? Neem dan contact op met de fractie. 

Motie Pak overlast houtstook aan (16 voor / 14 tegen)

Met deze motie riep D66 op gebruik te maken van de kennis en ervaring die er binnen de Omgevingsdienst Regio Utrecht en andere gemeenten is om de overlast van houtstook te beperken. De raad heeft al eerder over dit onderwerp gesproken, maar ging toen niet over tot beperkende regelgeving. De nu aangenomen motie vraagt het college via de ODRU opnieuw voorstellen aan de raad te doen.

Motie Opnieuw inbrengen van raadsvoorstel Financiële draagkracht huishoudelijke hulp (24 voor / 6 tegen)

Deze motie van Woerden & Democratie gaat over het meewegen van inkomen van inwoners als ze een beroep doen op huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Meerdere gemeentes willen dat doen, omdat het zogenaamde Wmo-abonnementstarief – iedereen betaalt hetzelfde bedrag per maand – volgens hen een aanzuigende werking heeft. De nieuwe staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft, in tegenstelling tot zijn voorganger Hugo de Jonge, laten weten niet in te zullen grijpen bij gemeenten die de Wmo omzeilen. Woerden & Democratie zag daarin een aanleiding om een eerder weggestemd voorstel van het college om een inkomenstoets te hanteren opnieuw te bespreken. Daar heeft de VVD-fractie niet mee ingestemd. De nieuwe staatssecretaris laat ingrijpen namelijk niet achterwege omdat hij het met de betreffende gemeentes eens is, maar omdat de wet al duidelijk genoeg is: een inkomenstoets is niet toegestaan. Iemand die om die reden geen hulp krijgt toegekend, kan bezwaar maken bij de rechter en moet dan gelijk krijgen. Daarmee zijn de regels nog steeds onveranderd en vinden we het als VVD onverstandig om daar in Woerden van af te wijken. De hoge kosten voor hulp en ondersteuning moeten we op andere manieren proberen in de hand te krijgen en houden.

Motie Geef gehoor aan jongeren in Woerden(-West) (unaniem aangenomen, bij Inwoner aan het Woord)

Nasir Lalout, een jongere uit het Woerdense Schilderskwartier, hield als inspreker een gloedvol betoog om met jongeren te zoeken naar een geschikte locatie voor een Cruyff Court of soortgelijke voorziening. Hij maakt zich al langer hard voor de komst van betere speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken voor kinderen ouder dan 10-12 jaar. Dinsdagavond organiseerde hij hierover ook al een bijeenkomst met ruim 25 jongeren en de Woerdense politiek in het Schilderskwartier. Tijdens de raadsvergadering heeft de wethouder aangegeven dat er al wordt gewerkt aan een voorstel om de voors en tegens van een Cruyff Court op papier te zetten. Alle fracties reageerden positief op het voorstel, waarvoor nu eerst budget gevonden moet worden – bovenop subsidies die bijvoorbeeld door de Cruyff Foundation worden verstrekt. Er komt binnenkort meer informatie naar de raad, waarna een definitief besluit genomen kan worden.

Motie Toekomst Automaatje (22 voor / 8 tegen)

De ANWB heeft het mobiliteitsconcept AutoMaatje gestart om kwetsbare groepen langer mobiel te houden en te laten deelnemen aan het sociaal-maatschappelijk verkeer. Simpel gezegd: met vrijwillige chauffeurs worden jaarlijks vele ritten gereden en eenzaamheid bestreden. In Woerden valt Automaatje onder de Stichting Thuishuis Woerden. Inmiddels worden er 10.000 ritten per jaar uitgevoerd door 80 vrijwilligers voor 800 deelnemers en om dat te coördineren is er een betaalde kracht aan het werk. Het college heeft echter voor 2022 en 2023 minder subsidie toegekend dan door Automaatje aangevraagd. Automaatje zegt zonder de extra subsidie te moeten stoppen. Het Woerdense college vindt echter dat het met minder subsidie en meer vrijwilligers zou moeten lukken. De motie van LijstVanderDoes roept op om de subsidieaanvraag opnieuw te beoordelen, daarbij te kijken naar de betekenis die Automaatje in Woerden heeft en zorg te dragen voor de continuering van de functie van Automaatje in de Woerdense samenleving. De VVD-fractie heeft op dit onderwerp verdeeld gestemd, omdat we enerzijds het belang van Automaatje dik onderstrepen, maar het ook ingewikkeld vinden als de gemeenteraad zich op deze manier in een individuele subsidietoekenning mengt. Zeker omdat niet goed duidelijk is wie er nu precies gelijk heeft en of minder subsidie ook kan betekenen dat er minder ritten worden gereden in plaats van het volledig stoppen van Automaatje.

Motie Oproep om ontkoppelen prijs voor warmtenet aan gasprijs aan te kaarten (26 voor / 4 tegen)

Woerdense inwoners die zijn aangesloten op een warmtenet worden geconfronteerd met stijgende kosten als gevolg van de hoge gasprijzen, terwijl hun huizen niet zijn aangesloten op het gasnet. De hoge kosten zijn het gevolg van een wettelijke regeling die de prijs voor warmte koppelt aan de gasprijs. Die regeling heeft de intentie om hoge kosten voor aangeslotenen op een warmtenet te voorkomen, maar door de stijgende gasprijzen zijn de kosten juist gestegen. Daarom roept de motie op om namens het gemeentebestuur de ongewenste situatie van de koppeling van de prijs voor warmtenet aan de gasprijs aan te kaarten bij de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. Een extra oproep naast de inzet van de verantwoordelijke minister, die verwacht dat er (pas) in 2024 een nieuwe wet ligt.