We willen de wereld schoon doorgeven aan onze kinderen, maar wel op een manier die voor iedereen betaalbaar en behapbaar blijft. Dit lukt alleen als we hiervoor de tijd nemen. Veel mensen willen graag iets bijdragen aan een schonere wereld, maar kunnen en willen niet hun hele leven drastisch overhoop gooien. We hebben niets aan dromers en drammers voor wie het allemaal niet snel genoeg kan gaan. De Woerdense VVD wil daarom stap voor stap werken aan verandering. Door nu te kiezen voor aanpassingen die direct voordeel opleveren en ondertussen de tijd te nemen voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen.

De komende jaren worden er vanuit de rijksoverheid allerlei veranderingen in gang gezet. Er worden plannen gemaakt voor nieuwe warmtebronnen voor wijken en dorpskernen en het opwekken van schone energie. De Woerdense VVD vindt het belangrijk dat inwoners hierover meepraten. Niet het tempo van drammers of de agenda van de netbeheerder, maar de behoeften van onze inwoners en lokale ondernemers moeten bepalend zijn voor de keuzes die straks gemaakt worden.

Politieke Avond 16 mei 2019

Eerste stappen in de energietransitie

Tijdens de politieke avond op 16 mei zijn twee raadsvoorstellen over de energietransitie besproken. Het eerste raadsvoorstel had betrekking op twee startnotities van het college. De eerste startnotitie beschrijft het proces dat het college wil volgen om in 2021 te komen tot een gemeentelijke warmtevisie. Dit is een plan waarin wordt uitgewerkt op welk moment de verschillende Woerdense wijken en dorpskernen worden afgekoppeld van het aardgas. Het college houdt nog steeds vast aan de ambitie dat dit in 2030 gereed moet zijn. De Woerdense VVD is voorstander van een veel geleidelijker transitie. Wij vinden het belangrijk dat er geen overhaaste besluiten worden genomen en dat alle betrokkenen voldoende gelegenheid krijgen om hierover mee te praten. De tweede startnotitie beschrijft het proces dat het college wil volgen om te komen tot een afwegingskader voor de grootschalige opwekking van duurzame energie. In dit afwegingskader wordt uitgewerkt in welke gebieden de gemeente windmolens en zonnevelden wil toestaan. In de startnotitie wordt de indruk gewekt dat Woerden zelf niets te zeggen heeft over de hoeveelheid duurzame energie die binnen de gemeente moet worden opgewekt, terwijl de gemeente wel degelijk een stem heeft in het samenwerkingsverband van gemeenten dat gezamenlijk met deze opgave aan de slag gaat. De Woerdense VVD wil dat de gemeente zich hard maakt voor de leefbaarheid van onze gemeente en de belangen van Woerdense inwoners en ondernemers. Hierbij past geen passieve houding. Beide startnotities gaan alleen over het te volgen proces en nog niet over de daadwerkelijke maatregelen die het college wil nemen. Toch is de wijze waarop deze processen worden ingericht wel degelijk van belang voor de uitkomst hiervan. Wij zullen daarom verschillende amendementen en moties indienen voor een meer realistische koers, waardoor het leven van de Woerdense inwoners niet drastisch overhoop wordt gegooid.

Het tweede raadsvoorstel had betrekking op het plan van de gemeente Utrecht om in de polders Reijerscop en Rijnenburg 227 hectare zonnevelden en 11 windturbines van 230 meter hoog te plaatsen. Alle omliggende gemeenten zijn door de gemeente Utrecht uitgenodigd om te reageren op dit plan. Hoewel inwoners van Harmelen zich grote zorgen maken over de gevolgen van dit plan, is het college voornemens om positief op dit voorstel te reageren. De Woerdense VVD kan zich niet in deze reactie vinden. In de eerste plaats vinden wij dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de terechte zorgen over overlast door zowel hoog- als laagfrequent geluid, slagschaduw en waardevermindering van woningen. Bovendien wordt door deze plannen de geplande woningbouw in Rijnenburg op de lange baan geschoven. Er is in de regio grote behoefte aan nieuwe woningen en vanaf 2030 zou er in Rijnenburg gebouwd worden. Wanneer deze locatie pas veel later beschikbaar is dan gepland, zal dit zorgen voor nog meer druk op de Woerdense woningmarkt. De Woerdense VVD wil daarom samen met andere partijen een alternatieve reactie voorstellen op de Utrechtse plannen. Naar verwachting zullen beide raadsvoorstellen met alle opgestelde amendementen en moties tijdens de raadsvergadering op 6 juni in stemming worden gebracht.

Raadsvergadering 6 juni 2019

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni heeft de Woerdense VVD drie amendementen en een motie ingediend op de startnotitie waarin het college beschrijft welk proces gevolgd zal worden om in 2021 te komen tot een gemeentelijke warmtevisie. Hoewel deze notitie nog niet inhoudelijk beschrijft hoe we Woerden in de toekomst warm houden, is dit toch een belangrijk raadsvoorstel. De energietransitie heeft een enorme impact op de Woerdense inwoners en als we de randvoorwaarden nu niet goed regelen, kan dit grote gevolgen hebben op de uitkomst van dit proces.

De eerste twee amendementen gingen over de manier waarop de inwoners straks worden betrokken bij het maken van plannen voor alternatieven voor aardgas. De Woerdense VVD vindt het van groot belang dat alle betrokkenen van begin af aan over de plannen kunnen meepraten en invloed kunnen uitoefenen op de oplossingen die worden gekozen. Het doel van het eerste amendement was dat iedereen wordt betrokken, ongeacht hun idee├źn en zorgen over de energietransitie. Dit om te voorkomen dat er alleen wordt gesproken met enkele enthousiastelingen. Het doel van het tweede amendement was dat dit direct vanaf het begin gebeurt in plaats van het door de gemeente voorgestelde traject waarin alleen de gemeente, de netbeheerder en de woningcorporatie zijn betrokken. Hierdoor wordt voorkomen dat de belangen van de inwoner en lokale ondernemer onvoldoende worden meegenomen. Deze amendementen konden rekenen op steun van de volledige raad.

Het laatste amendement ging over het tijdpad dat in de startnotitie herhaaldelijk wordt genoemd. De Woerdense VVD vindt het belangrijk dat er geen overhaaste besluiten worden genomen. Daarom willen wij dat de ambitie om al in 2030 in de hele gemeente van het gas af te zijn zo snel mogelijk wordt losgelaten en vervangen door een meer realistisch tijdpad. Helaas kon het amendement om alle verwijzingen naar 2030 uit de startnotitie te verwijderen nog niet rekenen op een meerderheid in de raad. Wij zullen ons hierdoor echter niet uit het veld laten slaan en blijven hameren op een meer realistische planning.

Tot slot hebben wij een motie ingediend om er voor te zorgen dat het tempo waarin wijken en dorpskernen van het gas worden afgehaald niet wordt bepaald door de belangen van bijvoorbeeld de netbeheerder, maar door kenmerken van de wijk of het dorp. Deze kenmerken zijn namelijk bepalend voor de technische mogelijkheden en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Deze motie kreeg op dit moment nog onvoldoende steun van andere partijen, maar ook dit punt zullen wij op een later moment opnieuw naar voren brengen.